top of page

Ochrana a správa

osobních údajů

Staráme se o to, aby vaše data a osobní údaje byly v bezpečí.

V rámci dodržování směrnice EU o ochraně osobních údajů vypracovala společnost Royalis vlastní komunikační marketingové strategie, díky nimž jsme úplně vytlačili pojem Newsletter a nevyžádaná zpráva.

Infrastruktura společnosti Royalis je postavena na uzavřeném systému, kde všechny vaše osobní údaje zpracováváme pouze my, společnost Royalis s.r.o. 

Vzhledem k této infrastruktuře, kdy je celý proces nákupu vyřízen v Royalis s.r.o. není třeba, aby vaše osobní údaje putovaly z Royalis někam jinam, kromě systémů externích přepravců, zajišťujících dodávky vámi nakupovaného zboží, případně v případě nákupu na splátky.

Informace o zpracování osobních údajů společností Royalis s.r.o.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

 

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Royalis s.r.o., se sídlem Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 082 53641,zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37941(dále jen jako „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování:              Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

adresa elektronické pošty:         info@royalis.cz

telefon:                                          +420 776 889 451

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, žetoto zpracování je nezbytné pro:

 

2.1.1.   splnění smlouvy mezi Vámi asprávcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy vesmyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

 

2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, vesmyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy,zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, veznění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, veznění pozdějších předpisů, azákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi asprávcemčiprovedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy adále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

3.2.      Ze strany správce nedochází kautomatickému individuálnímu rozhodování vesmyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce vsouladu spokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) technické aorganizační služby, včetně provozu software aukládání dat, osoby zajišťující pro správce účetní a daňové služby a osoby zajišťující přepravu zboží.

 

5.2.      Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady vpřípadech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

5.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených vnařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost udozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů jenutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít čijizestrany správce splnit.

Tyto aktualizované podmínky nabývají účinnosti dnem 01.08.2019.

V případě nejasností, se prosím obraťte na naše zákaznické centrum: info@royalis.cz.

bottom of page